Навигация: Цели

Цели

Основната цел на проекта бе да се обединят усилията на различни организации от държавния и неправителствения сектор, учители, възпитатели, социални работници, представители на бизнеса и граждани от общността за съвместни практически дейности. Тези усилия се насочват към разрешаването на обществено значими проблеми, свързани със социализацията и интеграцията на институционализираните деца и младежи в гражданското общество, повишаване на тяхното екосъзнание, екообразование и екокултура (както на участващите в проекта, така и на присъединилите се хора от общността) и формиране у тях знания и умения за опазване и защита природата, съответстващи на европейските измерения.

Бяха поставени и някои конкретни цели:

  • Осъществяване на подготовка за самостоятелен живот и ресоциализация на младежите, напускащи институцията - чрез организиране на дейности, даващи им умения за общуване (запознаване, представяне пред работодател, държание в обществото, сексуална просвета и възпитание, гражданско образовние и др), формиране на месечен бюджет, готвене и съхраняване на хранителни продукти, грижи за бельото и облеклото, хигиена и поддържане на жилището, грижи за градината и двора, извършване на елементарни ремонти в жилището.
  • Преодоляване на стреса и решаване на индивидуалните проблеми у младите хора при първите им стъпки в самостоятелния живот и професионална помощ при тяхната ресоциализация. Информиране на хората от местната общност и създаване готовност за съпричастност към проблемите на младежите, напускащи ДОВДЛРГ и подпомагане при тяхното решаване.
  • Ремонтиране и обзавеждане на две жилища – “защитено” за младежите от ДОВДЛРГ със забавено интелектуално развитие и “наблюдавано” за младежите , напускащи ДОВДЛРГ в нормално здравословно състояние, но в неравностойно социално положение, в които да могат да пребивават до окончателното си устройване в живота. Функционирането на тези жилища води и до създаването на трайна и устойчива система за подпомагане като алтернативна социална услуга от европейски тип. Благоустрояване на районите на социалното заведение и жилищата и подпомагане на издръжката в тях.
  • Изграждане на екологична култура, съзнание и поведение, за стимулиране на индивидуалните сили, способности и нагласи на децата и младежите да формират гражданска отговорност за състоянието на природните забележителности в районите на проектните дейности, чрез възстановяване и създаване на екопътеки, кътове за отдих и съоръжения, подпомагащи природолюбителите и туристите.
  • Укрепване на здравословното състояние на децата и младежите на слънце, въздух и вода и формиране у тях умения за живот и оцеляване сред природата (ориентиране без и по карта, походи, излети, скаутски игри, изграждане на жилище в гората с подръчни средства, гасене и локализиране на горски пожар и др.)

Предлагаме ви да научите повече за:


Copyright © Петър Събев, 2006 г.
Всички права запазени!